Ezerhealing food co.,Ltd

  1. Address: No. 11A, St. 471K, Adullam Center
    Phum Plou Paem Sangkat Kork Rorka,
    Khan Prek Pnov, Phnom Penh, Cambodia
  2. Tel: +855  010815882, 092625370, 071 9288550 (Mr.Veha), 012813232 (Mr.Johnathan)